Održana je 13. redovna sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Održana je 13. redovna sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Upravno vijeće HZZO-a donijelo je Odluku o izboru pripravnika – doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije za koje će se financirati pripravnički staž osnovom 2. Javnog natječaja iz 2017. godine kao i Odluku o izboru pripravnika –doktora medicine za koje će se financirati pripravnički staž osnovom trećeg dijela Otvorenog javnog natječaja iz 2017. godine.

Na temelju dvije spomenute odluke, HZZO će financirati pripravnički staž za 412 kandidata i to 400 doktora medicine, 7 magistara farmacije i 5 magistara medicinske biokemije.

Pozitivno poslovanje HZZO-a u prvoj polovici 2017.

U prvih šest mjeseci HZZO je poslovao pozitivno. Naime, u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine rashodi-izdaci bili su pokriveni prihodima te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 104.772.264 kuna. Ukupni prihodi su veći za 2,55%,a ukupni rashodi za 0,78%.

Ukupne obveze na početku 2017. godine iznosile su 2.778.284.651 kuna, a na dan 30.6.2017. godine iznosile su 2.706.934.811 kuna, što znači da su smanjene za 71.349.840 kuna.

Novi lijekovi na listama lijekova HZZO-a

U redovnoj proceduri na osnovnu i dopunsku listu lijekova stavljaju se novi lijekovi.

Na osnovnu listu lijekova biti će uvršteno 6 novih lijekova:  glekaprevir + pibrentasvir za liječenje kroničnog hepatitisa C, emtricitabin + tenofovir alafenamid za liječenje HIV-infekcija, anagrelid za liječenje esencijalne trombocitemije, tofacitinib i baricitinib za liječenje reumatoidnog artritisa, te deksmedetomidin za sedaciju bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja.

Na dopunsku listu lijekova biti će uvršten jedan novi lijek, takrolimus hidrat za liječenje atopijskog dermatitisa.

Dodatno, na važeće liste lijekova stavljaju se nove generičke i kliničke paralele te novi oblici i/ili nova pakiranja već postojećih lijekova u listi (na osnovnu listu lijekova 22 lijeka u 50 pakiranja, a na dopunsku listu lijekova 4 lijeka u 6 pakiranja).

Stavljanjem novih lijekova na listu proširuje se spektar lijekova koje osiguranici mogu za svoje liječenje dobiti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja.

Na sjednici Upravnog vijeća usvojene su Odluka o početku provođenja Javnog nadmetanja za utvrđivanje cijena lijekova za osnovnu i dopunsku listu lijekova te Odluka o utvrđivanju referentnih skupina s cijenama lijekova unutar svake referentne skupine i podskupine, čime je započet postupak utvrđivanja razina cijena lijekova koje će plaćati HZZO za lijekove koji se propisuju na recept.

HZZO pojačao kontrole bolovanja

U prvom polugodištu 2017. godine HZZO proveo je 3.696 kontrola svojih ugovornih subjekata, provjeravajući izvršavanje ugovornih obveza. U 2.852 kontrole ili 77% provedenih kontrola nisu utvrđene nepravilnosti. U 844 kontrole, odnosno u 23% provedenih kontrola, utvrđeno je kršenje ugovornih obveza zbog čega je izrečeno 440 opomena, 335 opomena s naplatom štete, 44 opomene s novčanom kaznom, 15 opomena s novčanom kaznom i naplatom štete i 8 opomena pred raskid ugovora, a pokrenuta su i 2 postupka za raskid ugovora.

Ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) u prvom polugodištu 2017. godine iznosila je 3,36; (na teret poslodavca 1,59; a na teret HZZO-a 1,77).

U prvom polugodištu 2016. godine ukupna stopa bolovanja bila je 3,18; (na teret poslodavca 1,42; a na teret HZZO-a 1,76). Iz navedenog proizlazi kako je u prvom polugodištu 2017. godine u odnosu na isto razdoblje 2016. godine ukupna stopa bolovanja bila veća za 0,18; odnosno stopa bolovanja na teret poslodavca bila je veća za 0,17,  dok je na teret HZZO-a bila veća za 0,01. Broj dana bolovanja bio je veći za 500.046 dana, a broj dnevno bolesnih za 3.529.

S obzirom na nezadovoljavajuće kretanje stope bolovanja, HZZO je intenzivirao kontrole bolovanja, te su kontrolori HZZO-a u prvom polugodištu 2017. godine u odnosu na isto razdoblje 2016. godine pregledali 6 puta više osiguranika, a organiziran je i rad povjerenstava za izvanrednu kontrolu bolovanja.

Kontrolori HZZO-a su u promatranom razdoblju proveli kontrolu bolovanja u 2.645 ordinacija opće/obiteljske medicine i pritom pregledali 5.212 osiguranika te zaključili 1.401 bolovanje ili 27% kontroliranih bolovanja.

Posebna povjerenstva za kontrolu bolovanja koja su započela s radom krajem svibnja 2017. godine, pregledala su do 30. lipnja 2017. godine 153 osiguranika i zaključila 55 bolovanja ili 36% kontroliranih bolovanja.

Ostavi svoj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

4 × 1 =